Lista Życzeń We will inform you when the product arrives in stock. Just leave your valid email address below.
Email Quantity We won't share your address with anybody else.
  • Gry Planszowe - Piłsudskiego 54 w Puławach

REGULAMIN

REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży poprzez stronę internetową w domenie www.grajdolek.sklep.pl

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1) Sklep internetowy oraz wypożyczalnia gier planszowych działające w domenie www.grajdolek.sklep.pl prowadzony jest przez Spółdzielnię Socjalną INICJATYWA z siedzibą w Puławach, ul. Gościńczyk 5/9, zarejestrowaną w dn. 21.12.2013 r. przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492000; REGON 061635797; NIP 716 281 47 71, tel. kontaktowy: 534 633 324, e-mail: centruminicjatywa@gmail.com, zwaną dalej „Firma”.

2) Adres korespondencyjny Firmy:

Spółdzielnia Socjalna INICJATYWA
ul. Gościńczyk 5/9
24-100 Puławy

§2

Na potrzeby niniejszego Regulaminu rozumie się jako określenie:
1) Sprzedawca – Firma prowadząca działalność pod nazwą „GRAJDOŁEK – Wypożyczalnia i Sklep z grami planszowymi”, abonent domeny internetowej www.grajdolek.pulawy.pl i www.grajdolek.sklep.pl;
2) Serwis – serwis internetowy – sklep internetowy w domenie www.grajdolek.sklep.pl;
3) Klient – zarejestrowany użytkownik Serwisu;
5) Formularz zamówienia („koszyk”) – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający Klientowi złożenie zamówienia poprzez dodanie do koszyka produktów oraz określenia adresu i warunków dostawy, sposobu płatności i innych warunków umowy;
6) Umowa – umowa sprzedaży zawarta na odległość między Sprzedawcą a Klientem przy pomocy Serwisu;
7) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży poprzez stronę internetową w domenie www.grajdolek.sklep.pl
8) Kodeks Cywilny, k.c. – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

 

§3

Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

§4

Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem Serwisu.

 

§5

Informacje w Serwisie o produktach, ich opisy i parametry techniczne i użytkowe oraz wszelkie reklamy i promocje stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Art.71 k.c.

 

§6

Ceny widniejące w Serwisie przy produktach są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych i zawierają należny podatek VAT. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy i zapakowania towaru.

 

§7

W cenie przesyłki widniejącej podczas procesu realizacji zamówienia wliczone są koszty bezpiecznego zapakowania towaru.

 

§8

Sprzedawca wystawia faktury VAT na żądanie Klienta dokonane najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji zlecenia.

§9

Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z Serwisu niezgodne z regulaminem oraz wynikające z tego konsekwencje.

 

ZAMÓWIENIA

§10

Warunkiem przystąpienia do składania zamówienia (oferty zakupu) towaru jest rejestracja konta użytkownika Serwisu przez Klienta i wprowadzenie swoich prawdziwych danych osobowych do systemu udostępnionego w Serwisie.

 

§11

1) Złożenie zamówienia (oferty zakupu) przez Klienta polega na wyborze odpowiedniego produktu poprzez umieszczenie go w „Koszyku”, wyboru podmiotu dostarczającego przesyłkę i formy płatności w formularzu realizacji zamówienia oraz potwierdzenia warunków zamówienia.
2) Podczas realizacji procedury składania zamówienia Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Serwisie.

 

§12

Niestosowanie się do postanowień Regulaminu, jak również błędne lub niepełne wypełnienie formularza zamówienia może stanowić powód odrzucenia zamówienia Klienta jako niepodlegającego realizacji. W przypadku odrzucenia zamówienia przez serwis Klient zostanie poinformowany o tym fakcie oraz jego przyczynach pocztą elektroniczną (e-mail), wiadomością SMS lub telefonicznie.

 

PRZESYŁKA

§13

Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności zamówionego produktu w magazynie i liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 

§14

1) Zamówienia realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, usługi PACZKOMATY InPost lub firmy kurierskiej. Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
2) Zamówione produkty są wysyłane na adres podany przez Klienta podczas składania zamówienia.
3) Informacja o wysłaniu produktu lub jego dostępności do odbioru osobistego jest przekazywana Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4) Przesyłki na terenie kraju są dostarczane za pośrednictwem usługi PACZKOMATY InPost w ciągu deklarowanych 3 dni roboczych przesyłką priorytetową lub przesyłkami kurierskimi w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysłania ze sklepu.

§15

1) Klient, po uiszczeniu opłaty za przesyłkę, ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności doręczyciela, w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie transportu. W przypadku, gdy opakowanie towaru wygląda na uszkodzone, nie należy przyjmować przesyłki. Klient powinien w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody.
2) Zwroty należy wysłać na adres:
Spółdzielnia Socjalna INICJATYWA
Ul. Gościńczyk 5/9
24-100 Puławy

 

PROCEDURA REKLAMACJI

§16
Reklamacja może dotyczyć wad fizycznych lub prawnych towaru.

 

§17

1) Klient może składać reklamacje na adres e-mail: centruminicjatywa@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
2) Reklamowany produkt wraz z wnioskiem należy odesłać na adres Sprzedawcy. Do reklamowanego produktu należy dołączyć wniosek reklamacyjny.

Adres Sprzedawcy:
Spółdzielnia Socjalna INICJATYWA
Ul. Gościńczyk 5/9
24-100 Puławy

Pobierz wniosek reklamacyjny

 

§18

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

§19

Sprzedawca rozpatruje poprawnie dokonaną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu wraz z wnioskiem reklamacyjnym.

 

§20

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

§21

W przypadku uzasadnionej reklamacji, w ciągu 7 dni roboczych od jej rozpatrzenia towar wadliwy zostanie wymieniony na wolny od wad lub wada towaru zostanie usunięta, a jeśli to nie będzie już możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sprzedawca zwróci nabywcy równowartość ceny produktu (przelew na konto) lub zaoferuje mu inne, dostępne w Serwisie towary do wyboru.
Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sprzedawca zwraca w ciągu 7 dni roboczych po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
W przypadku nieuznania reklamacji, Sprzedawca odeśle Klientowi reklamowany towar po ponownym opłaceniu kosztów wysyłki przez Klienta.

 

§22

Zdjęcia prezentowane w sklepie są poglądowe i kolory mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych. Reklamacje wynikające z różnic kolorów i odcieni rzeczywistych w odniesieniu do zdjęć prezentowanych na stronie nie będą uwzględniane.

KONSUMENCKIE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§23
1) W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
3) W celu odstąpienia od umowy należy złożyć stosowne oświadczenie woli na adres e-mail: centruminicjatywa@gmail.com. Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
4) Klient powinien dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, nie później jednak niż do 14 dni od chwili w której złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
5) Sprzedawca zwróci otrzymane płatności oraz koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6) Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie noszącego jakichkolwiek śladów używania poza używaniem w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (zbadanie rzeczy w zakresie odpowiednim dla zakupu w sklepie stacjonarnym).

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

§24

1) Dane osobowe podane w Serwisie przez Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę w zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz objętym zgodą Klienta wyrażoną przy składaniu zamówienia.
2) Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Żądanie zaprzestania wykorzystywania danych Klient winien przekazać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Sprzedawcy listem poleconym.
3) Dane osobowe Klienta chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych Są przetwarzane jedynie w zakresie koniecznym do wywiązania się ze zobowiązań umowy sprzedaży, procedur reklamacyjnych i zwrotu oraz prawidłowego funkcjonowania Serwisu, nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

§25

Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie z siedzibą przy ul. T. Zana 38C. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” – „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

§26

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Serwisu spowodowanych pracami konserwacyjnymi lub pracami nad poprawą funkcjonalności Sklepu.

 

§27

Wszelkie wnioski, skargi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy lub listownie na adres Sprzedawcy.

 

§28

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu. Korzystanie przez Klienta z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z akceptacją jego postanowień.

 

§29

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§30

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2016 roku.

Kontakt

GRAJDOŁEK

ul. Wojska Polskiego 4 (Dom Chemika)
24-100 Puławy

Telefon: 693 705 115
E-mail: grajdolek.inicjatywa@gmail.com

NIE REALIZUJEMY ZAMÓWIEŃ WYSYŁKOWYCH. JEST TO DEMONSTRACYJNA WERSJA SKLEPU